01.02.2021г.

На 25.01.2021 г. “ЕКИП ХОЛДИНГ” ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0770-C01 за проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 142 000.00 лв., от които 120 700.00 лв. европейско и 21 300.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.

Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Проект BG16RFOP002-2.077-0770-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.